Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rozliczenia budynków wiel(...)

Wraz z wejściem w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków po raz pierwszy zostały normatywnie określone zasady i warunki zawierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych. Jednakże obecnie trwają prace legislacyjne, które mogą zmienić obowiązujący w tym zakresie porządek prawny. Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 6 ust. 5 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym (...)
»

Przechowywanie zrębków dr(...)

W czasie przechowywania zrębków, zwłaszcza długotrwałego, mogą w nich zachodzić zmiany temperatury, wilgotności i gęstości drewna oraz wystąpić procesy fermentacyjne i zagrzybienie. Może również wzrosnąć zagrożenie pożarowe – aż do wystąpienia samozapłonu. Sposób przechowywania może znacznie wpłynąć na opłacalność wykorzystania zrębków. Zrębki przecho(...)
»