Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpis na fundusz rekultyw(...)

Utworzenie funduszu rekultywacyjnego to jeden z głównych obowiązków ciążących na zarządzającym składowiskiem. Z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej nie bez znaczenia pozostaje, czy dokonywane przez przedsiębiorcę odpisy na fundusz stanowić mogą koszt uzyskania przychodu. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów ustawodawca obciąża podmiot zarządzający składowiskiem odpadów szeregiem obowiązków. Prowa(...)
»

Upadłość i likwidacja(...)

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), wykonawca to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Możliwość uzyskania zamówienia jest więc, co do zasady, powszechnie dostępna, bez względu na status i formę organizacyjno-prawną wykonawcy, co czyni zadość zasadzie uc(...)
»