Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Nowoczesna gospodarka odp(...)

Wdrożenie nowoczesnej gospodarki odpadami przyniesie efekty gospodarcze w postaci ich ponownego wykorzystania i odzysku energii. Polepszy się też jakość życia mieszkańców dzięki likwidacji problemów związanych ze składowaniem odpadów. Środki unijne będą dostępne zarówno w Programie Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, jak i w programach regiona(...)
»

Element systemu gospodark(...)

Instalacje regionalne, zdefiniowane w art. 4 ust. 1 Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,mają odgrywać kluczową rolę w zreformowanym systemie gospodarki odpadami. Nie tylko parametry techniczne tych instalacji, warunkujące zdolność do osiągania wymaganych poziomów przetwarzania odpadów, ale także sposób ich funkcjonowania w systemie, a nawet ścieżka dojścia do statusu instalacji region(...)
»