Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ciągle inwestujemy(...)

Rozmowa z Bogdanem Matulą – członkiem zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o. o. Jak ocenia Pan kondycję finansową MPO? Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa z ostatnich kilku lat wykazuje dość stabilną pozycję ekonomiczną firmy. Wskaźnik rentowności MPO utrzymuje się na bezpiecznym poziomie, przekraczającym 6%, co pozwala na korzystanie z inwestycyjnych ulg podatkowych. Istotne jest, że spółka nie korzysta z ż(...)
»

REACH – pięć lat doświadc(...)

W grudniu 2006 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęli Rozporządzenie (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). W 2011 r. minęło pięć lat od momentu wydania tego aktu prawnego. W związku z tym w listopadzie (23-24) 2011 r. w Warszawie odbyła się konferencja „On the REACH road”. Została ona zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z Biurem do spraw Su(...)
»