Wokół przetargów

wydany w Recykling – 2012-3
  DRUKUJ

 
Kompostowanie w Zgorzelcu
Z inicjatywy gminy miejskiej Zgorzelec (woj. dolnośląskie) na terenie miasta powstanie kompostownia odpadów ulegających biodegradacji wraz z wyposażeniem niezbędnym do selektywnej zbiórki. Koszt inwestycji, której zakończenie przewidziane jest na 31 lipca 2012 r., wyniesie ponad 1,1 mln zł brutto. Realizacji podejmie się Przedsiębiorstwo Budowlane E. Hanslik z Samborowic. Zamówienie obejmuje budowę dwuprzestrzennej hali dojrzewania kompostu o konstrukcji stalowej wraz z kompostownią polową. Cała powierzchnia, ze względu na swoją funkcję, została podzielona na: halę wstępnego dojrzewania kompostu, pryzmy kompostowe, magazyn gotowego kompostu, plac i drogi manewrowe. Budowana hala stanowić będzie dwie nawy, oddzielone od siebie ścianą żelbetową. Plac kompostowni wraz z pryzmami znajdującymi się w hali dojrzewania kompostu dostosowany jest do wielkości przerabianej masy roślinnej – ok. 6 tys. ton/rok. Prawie cała powierzchnia umocniona będzie 10-centymetrową geokratą. Podłoże kompostowni wyłożone będzie folią PEHD w celu zapewnienia szczelności placu. Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach Priorytetu 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, Działania 4.1. Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 
Stalowa Wola w rozbudowie +foto
Przedsiębiorstwo J.A.T. z Gdańska podjęło się rozbudowy Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Kontrakt, finansowany ze środków Miejskiego Zakładu Komunalnego ze Stalowej Woli, opiewa na 530 tys. zł netto i ma zakończyć się z ostatnim dniem kwietnia br. W skład zamówienia uzupełniającego wchodzi m.in. wymiana gruntu na skarpie północnej kwatery nr 3 (ze względu na brak homogeniczności) oraz podniesienie rzędnej dna (nasypanie dodatkowej warstwy). Należy wykonać korektę skarpy wschodniej poprzez uszczelnienie gliną i folią gładką, instalację bentomaty oraz umocnienie geowłókniną, co wygeneruje dodatkową powierzchnię i pojemność składowania. Nastąpi także pompowanie wody gruntowej z dna kwatery nr 3, aby możliwe było nawożenie, plantowanie i zagęszczanie nasypów na dnie, podwyższenie studni odgazowania oraz zmiana lokalizacji i dociążenie pompowni odcieku betonem.

EKO-projekt
Zakończył się przetarg zorganizowany przez spółkę EKO-REGION z Bełchatowa, który dotyczący wykonania projektu budowlanego Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Julkowie, gm. Skierniewice (woj. łódzkie). Realizację zadania, wartego blisko 161 tys. zł netto, powierzono przedsiębiorstwu INŻYNIERIA PRO-EKO z Bielska-Białej. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót i kosztorysów, w skład których wchodzą: dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna, koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i aneks do niego oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Do prac zaliczyć należy: projekty zagospodarowania terenu i ukształtowania korony składowiska wraz z nachyleniem, zabezpieczeniem i uszczelnieniem skarp, odwodnienie powierzchniowe, wykonanie instalacji odcieków oraz odgazowania składowiska, a także rekultywację biologiczną. Ponadto mają być zrealizowane kwatery, w których znajdować się będą miejsca składowania wybranych odpadów, studnie odgazowujące, drenaż i podczyszczalnia odcieków oraz platforma rozładunkowa. Dodatkowo powstaną brodzik i mata dezynfekcyjna, punkty mycia pojazdów i gromadzenia azbestu, sortownia odpadów, płyta kompostowa, zbiorniki przechowujące wodę oraz inne substancje płynne, a także boksy magazynujące różnego rodzaju odpady (np. gruz i wielkogabarytowe). Zadanie ma zostać ukończone do 23 lipca 2012 r.
 
Wolni od azbestu
Przetarg na usuwanie azbestu z terenu swojej gminy ogłosił Urząd Gminy Maków (woj. łódzkie). Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: spakowanie wyrobów zawierających azbest (pochodzące z demontażu pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych) złożonych na terenie 55 nieruchomości osób fizycznych, zabezpieczenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu, załadunek, transport, rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub składowania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Szacowana masa odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania wynosi ok. 129,3 tys. ton. Projekt prawie w całości jest finansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu „Wolni od azbestu – usuwanie azbestu z terenu Gminy Maków”. Termin zakończenia przedsięwzięcia wyznaczono na 22 marca br., wykonawcą został Zakład Ogólnobudowlany Utylizacja Odpadów Paweł Lewandowski z Radziejowa (woj. kujawsko-pomorskie), a jego koszt to ponad 32 tys. zł brutto.
 
 
Na podstawie informacji Biuletynu Zamówień Publicznych oraz strony internetowej www.przetargi.egospodarka.pl

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus