Wokół odpadów

wydany w Recykling – 2012-3
  DRUKUJ

 

Zgniatamy odpady
Fundacja Nasza Ziemia jest pomysłodawcą i organizatorem akcji outdoorowej, mającej na celu codzienną ochronę środowiska. Kampania dotyczy zgniatania opakowań przed wyrzuceniem ich do pojemnika. Do akcji przyłączyło się dziewięć największych miast Polski, w których w centralnych punktach na 1000 nośnikach zawisły plakaty promujące redukcję objętości wyrzucanych odpadów opakowaniowych. Dzięki takim zabiegom odpady zajmują mniej miejsca, więc naraz można ich więcej przetransportować, dzięki czemu spada również zużycie paliwa, a co za tym idzie – emisja zanieczyszczeń. Z kolei mniej samochodów transportujących odpady przekłada się na mniejsze korki na ulicach i spadek natężenia hałasu.
Kampania plakatowa jest realizowana w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, współfinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Kompostownia pryzmowa (foto)
Na terenie składowiska odpadów w Ostrowie Wielkopolskim wybudowano kompostownię pryzmową. Inwestycja jest elementem powstającego w mieście Zakładu Zagospodarowania Odpadów, a jej wartość to blisko 3 mln zł, z czego część została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Kompostownia składa się z płyty rozładunku odpadów z placem manewrowym, stanowiska sita mobilnego, płyty stabilizacji/kompostowania intensywnego, płyty dojrzewania kompostu oraz stanowiska do oczyszczania stabilizatu.Kompostownia służy do zagospodarowania frakcji biodegradowalnej – docelowo na płytę może trafić ok 60 tys. t odpadów. Pozwoli to na osiągnięcie poziomów odzysku narzuconych przez Unię Europejską. W 2012 r. spółka planuje uruchomić instalację do kogenereacji gazu składowiskowego, co ma posłużyć do wytwarzania energii elektrycznej.
 
Systemu dualnego cd.
W Gdańsku rozpoczął się III etap kampanii informacyjnej „Oddziel mokre od suchego. Zrób dla ziemi coś dobrego”. Od 1 kwietnia br. w kolejnych dzielnicach miasta będzie obowiązywał dualny system segregacji odpadów na mokre i suche. Mieszkańcy informowani będą za pośrednictwem m.in. emitowanych spotów radiowych, citylightów oraz plakatów w autobusach i tramwajach. Dostarczane będą również broszury informacyjne. Odpady suche trafiać mają do specjalnie wyznaczonych kwater, natomiast odpady mokre niezwłocznie będą przerabiane na kompost. Celem całej kampanii jest ograniczenie ilości składowanych odpadów, kompostowanie odpadów kuchennych i zielonych, ponowne wykorzystanie odpadów nadających się do przetworzenia: papieru, szkła, a także tworzyw sztucznych. Wprowadzenie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych jest następstwem obowiązujących aktów prawnych – przepisów unijnych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prawa lokalnego.
 
Śmiecenie odpada (foto)
Zabawa w rytmach salsy i konkurs na strój karnawałowy z wykorzystaniem przetworzonych odpadów: plastiku, szkła, papieru i metali kolorowych – tak edukowali się i bawili uczniowie z dolnośląskich szkół podczas imprezy karnawałowej na wrocławskim rynku 17 lutego 2012 r. Wydarzenie było częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu pn. „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków. Regionalna kampania informacyjno-edukacyjna. Etap I”, której realizatorem jest konsorcjum w składzie: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Fundacja Ekorozwoju i Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”.
Karnawałowe pląsy poprzedziła konferencja prasowa podczas której zgromadzeni dziennikarze poznali cele i program kampanii o budżecie ok. 1,4 mln zł. Jej hasło to: „Świat się zmienia – śmiecenie odpada”. Do końca roku zaplanowano m.in.: festiwale recyklingu, wystawy rzeźb z odpadów, internetową mapę nielegalnych wysypisk oraz liczne seminaria. Akcja ma na celu poinformowanie Dolnoślązaków o codziennych, praktycznych konsekwencjach uchwalonej „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.
 
Dofinansowanie wraków
Ponad sto powiatów deklaruje w tym roku chęć przystąpienia do programu dopłat obejmujących demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje finansowe wsparcie w wysokości: dla przedsiębiorców – 500 zł do każdej zutylizowanej tony pojazdów oraz 4 tys. zł dla każdej gminy i powiatu, ponoszących koszty usuwania porzuconych pojazdów z miejsc publicznych. W tym roku termin składania wniosków o dofinansowanie dla samorządów mija 31 lipca 2012 r.
Gminy w 2011 r. wykorzystały ponad 5 mln zł dotacji na ten cel, a Fundusz, który podpisał prawie 570 umów, wypłacił przedsiębiorstwom zajmującym się demontażem pojazdów 85 mln zł. W efekcie ponad 143 tys. ton samochodów poddano odzyskowi i recyklingowi, wprowadzając do sprzedaży na rynku wtórnym nadające się podzespoły i części.
Lokalne społeczności ubiegające się o dofinansowanie recyklingu porzuconych wraków mają do wykonania kilka czynności: należy odholować porzucony pojazd na wyznaczony parking, sprawdzić, czy auto posiada właściciela, a w przypadku, gdy nie można ustalić jego tożsamości, przekazać je za pisemnym potwierdzeniem do stacji demontażu. To wystarczy, by do końca lipca, po wypełnieniu krótkiego wniosku, otrzymać 4-tysięczną dopłatę do każdego pojazdu. Niewykorzystanych pieniędzy nie trzeba zwracać – można spożytkować je w ramach innych prośrodowiskowych przedsięwzięć realizowanych przez samorządy.
 
Motocykl za projekt (foto)
Zaczęła się kolejna edycja konkursu „Weź udział w wyścigu!” na najlepszy projekt linii do produkcji paliwa alternatywnego, sortowni, fermentacji lub kompostowni, zrealizowany w 2012 r. z wykorzystaniem technologii i maszyn firmy Komptech. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Agrex-Eco. Zgłoszenia należy przesyłać do 20 października br.
Zwycięzcą poprzedniej edycji został Zakład Utylizacji Odpadów w Myślenicach, którego pracownicy mogą się już poruszać po terenach zakładu nowym motocyklem krosowym KTM.
Taka sama nagroda zostanie przekazana na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2012 w Poznaniu firmie, której projekt zagospodarowywania odpadów będzie najbardziej innowacyjny i założy wykorzystanie największej ilości maszyn produkowanych przez Komptech (Austria), a przy tym uwzględniać będzie ważne aspekty społeczne i ekologiczne.
 
Rebranding
Grupa Titech 15 lutego br. zmieniła nazwę na Tomra Sorting Solutions, która łączy trzy marki zajmujące się sortowaniem wspomaganym czujnikami oraz procesami technologicznymi: Titech – specjaliści w odzysku i recyklingu surowców wtórnych z odpadów, CommodasUltrasort – eksperci w branży wydobycia surowców oraz w dziedzinie przetwarzania żywności Odeberg.
 
Łatwiejszy dostęp
Komisja Europejska, mając na względzie wygodę przedsiębiorców, samorządów oraz uczelni, 8 lutego 2012 r. przedstawiła dokument „Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020”, zawierający propozycje zmniejszenia obciążeń administracyjnych spoczywających na beneficjentach funduszy UE. W komunikacie przedstawiciele Komisji zaprezentowali przykłady tych modyfikacji, m.in. łączenie środków pochodzących z dwóch różnych funduszy, zmniejszenie czasu przechowywania dokumentacji projektowej z obowiązujących obecnie 10 do 5 lat, kontrolowanie projektów o wartości poniżej 100 tys. euro najwyżej raz w czasie realizacji, natomiast przedsięwzięć droższych (powyżej 100 tys. euro) nie częściej niż raz w roku. Przedstawicielom Komisji Europejskiej zależy, aby procedura dostępu do środków unijnych była bardziej przyjazna dla użytkowników, gdyż fundusze te mogą odegrać kluczową rolę w dążeniu do trwałego wzrostu gospodarczego.
 
Opłatowy wielogłos
Określenie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców to jedno z aktualnych wyzwań dla gminnych samorządów. Ustawodawca – w myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – przewidział kilka możliwości wyliczenia tej opłaty. Która opcja wydaje się najkorzystniejsza? Jakie są zalety i wady każdej z nich? W jaki sposób kalkulować opłatę, by uwzględniała wszystkie koszty związane z zagospodarowaniem odebranych od mieszkańców odpadów? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć eksperci (ekonomiści), przedstawiciele samorządów i spółdzielni mieszkaniowych, czyli uczestnicy debaty zorganizowanej przez redakcję „Przeglądu Komunalnego”. Spotkanie to odbyło się 21 lutego br. pod znamiennym tytułem „Rewolucja śmieciowa – kształtowanie opłat za odbiór odpadów” (szerzej na temat wniosków z tego spotkania czytaj w „Przeglądzie Komunalnym” 4/2012). (kat)
 
Budowa sortowni
Zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce zostanie powiększony o sortownię komunalnych odpadów zmieszanych. Umowę na jej realizację, w ramach zadania „Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów”, podpisało 28 lutego br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom z firmą Egbud Bogatynia. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na koniec listopada 2012 r., a koszt przedsięwzięcia to ok. 27 mln zł.Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Sanikom otrzymał 20 mln zł. Pozostałą kwotę – ok. 8 mln zł – wyasygnują spółka i 17 samorządów zaangażowanych w system (dodatkowo zostaną zakupione m.in. ładowarki i kompaktor do odpadów). Jak dotąd za blisko 8 mln zł w Lubawce uruchomiono kwaterę i płytę do kompostowania odpadów.
 

Na podstawie informacji prasowych oraz stron internetowych: www.naszaziemia.pl, www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, www.mzo.com.pl, www.gdansk.pl, www.nfosigw.gov.pl, www.pi.gov.pl, ec.europa.eu.

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus