Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Normy hałasu(...)

Jan Jerzmański Dla ochrony środowiska przed hałasem stosowane są niemal wszystkie podstawowe instrumenty prawne zawarte w Prawie ochrony środowiska oraz ogólne zasady ochrony zasobów środowiska. Zgodnie z art. 112 P.o.ś., ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska. Dla oceny stanu akustycznego ważne są wszystkie źródła hałasu (dźwięku). Podstawą oceny są dopuszczalne poziomy hałasu. W art. 3 pkt 27 P.o.ś. zdefiniowano poję(...)
»

Nowa rola planów gospodar(...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. 1458) przyniosła istotne zmiany w zakresie planowania w gospodarce odpadami. Pozornie zmiany, jakich dokonano w rozdziale 3 ustawy o odpadach – zatytułowanym Plany gospodarki odpadami – nie są wielkie. Trzeba jednakże pamiętać, że nie są to jedyne przepisy, które uległy zmianie w omawianym zakresie. Pierwszym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, je(...)
»