Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zużyty sprzęt elektryczny(...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495), zwana dalej ustawą o zużytym sprzęcie, dokonuje transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz. Urz. WE L 037 z 13 lutego 2003 r. i L 345 z 31 grudnia 2003 r.). Ustawa ta weszła w życie 21 października br., przy czym szereg jej przepisów zostanie wprowadzonych w(...)
»

Zagospodarowanie odpadów (...)

Spośród ok. 133 mln Mg wytworzonych w Polsce w 2004 r. odpadów dużą grupę – 38,8 mln Mg, czyli blisko 30% – stanowiły odpady mineralne powstające przy wydobyciu i przetwarzaniu węgla oraz surowców skalnych, zaliczane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją do grupy o kodzie 01. Odpady z górnictwa węglowego i surowców skalnych dzieli się ogólnie na trzy grupy, biorąc pod uwagę ich charakterystykę techniczną oraz procesy eksploatacyjne i technologiczne: odpady górnicze, prz(...)
»