Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Co dalej ze stacjami prze(...)

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 28 listopada 2014 r., DzU z 2015 r. poz. 87, dalej u.c.p.g.) dokonała istotnej zmiany w ustawie o odpadach (dalej u.o.). Zakazano bowiem – w art. 23 ust. 2 pkt. 5 i 6 u.o. – zbierania poza miejscem wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. Stawia to pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie stacji przeładunkowych. Poprzednio obowiązujący przepis art. 23 ust. 3 u.o.(...)
»

Kompostowanie odpadów org(...)

W miastach bardzo niekorzystne warunki życiowe dla drzew i krzewów spowodowane są m.in. degradacją środowiska glebowego. Aby poprawić ten stan, warto wykorzystać odpady z terenów zieleni i przeznaczyć je na kompost, który będzie można zastosować do nawożenia. Produkcja odpadów organicznych w Polsce jest bardzo wysoka. Udział części organicznych w ogólnej masie odpadów miejskich wynosi od 40 do ponad 60%, w zależności od wiel(...)
»