Wszystkie artykuły w kategorii: "Od redakcji"

Polecane artykuły:

Czy selektywnie musi znac(...)

Selektywna zbiórka jest jednym z priorytetów gospodarki odpadami. Zebrane w ten sposób surowce charakteryzują się dobrą jakością, wymaganą w procesach recyklingu. Według danych GUS, w 2011 r. w sumie selektywnie zgromadzono zaledwie 10% ogółem odebranych odpadów komunalnych – najwięcej odpadów wielkogabarytowych, bo aż 48%, a najmniej odpadów niebezpiecznych – zaledwie 1%. Rysunek 1 przedstawia poziomy selektywnie z(...)
»

Cena za przyjęcie odpadów(...)

Zgodnie z art. 61 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach cena za przyjęcie odpadów na składowisko powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania tego obiektu. Oznacza to, iż źródłem pokrycia kosztów działalności gospodarczej prowadzonej przez zarządzających składowiskami odpadów jest opłata za ich przyjęcie. Z tej opłaty należy nie tylko pokryć bieżące koszty funkcjono(...)
»