Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bilans, analiza porównawc(...)

Programy rewitalizacji w Polsce Po drugiej wojnie światowej metodyka działań w dawnej zabudowie miejskiej uległa pewnym przekształceniom czy lepiej – ewoluowała – w szczególności w starych dzielnicach historycznych. Ewolucja ta przebiegała poprzez rozszerzanie się zakresu rzeczowego z jednej strony i zakresu celów i środków z drugiej strony. Geneza programów rewitalizacji w Polsce Zakres rzeczowy był sukcesywnie poszerzany: wychodząc od(...)
»

Pisemna czy dorozumiana?(...)

Forma umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Józef Wiśniewski Na tle przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU Nr 72, poz. 747) pojawiają się wątpliwości co do formy zawarcia tej umowy. W szczególności rodzi się pytanie, czy umowa taka może być zawarta również w sposób dorozumiany? To jest poprzez takie zachowanie się osoby, która ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, np. przez regularne (...)
»