Informator

wydany w Recykling – 2011-7
  DRUKUJ

 

Centrum kultury nad Wartą
Kolejna edycja artystycznego projektu KontenerART rozpoczęła się 28 maja br. w Poznaniu. W specjalnie przygotowanej przestrzeni w centrum miasta nad Wartą będzie można spotkać wielu artystów i wziąć udział w warsztatach, koncertach oraz wystawach. Na potrzeby projektu przygotowano kilka niezależnych pracowni artystycznych (graficzną, muzyczną, multimedialną, designerską i inne), w których będą działały stowarzyszenia, fundacje oraz indywidualni artyści. W programie KontenerART znajdują się m.in. warsztaty tworzenia przedmiotów codziennego użytku z surowców wtórnych Eco Design Workshop. Działania w ramach projektu będą trwały do końca sierpnia. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja VoxArtis, a jego pomysłodawcy i autorzy to Ewa i Zbigniew Łowżył. Projekt jest dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz z budżetu miasta.
 
Do lamusa
Mieszkańcy Krakowa w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów (ZPGO), zwanym Lamusownią, mogą bezpłatnie zostawiać odpady, które ze względu na swoją wielkość lub rodzaj nie powinny trafić do standardowych pojemników. Otwarcie ZPGO przy ulicy Nowohuckiej odbyło się 9 czerwca br. Można w nim zostawić m.in. szkło, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, dywany, tworzywa sztuczne, gruz z rozbiórek, zmieszane metale, opony, opakowania po chemii gospodarczej, drewno, sprzęt AGD, meble oraz odpady niebezpieczne, np. świetlówki, akumulatory, zużyte smary, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin, farby i kleje. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG i NMF.
 
Skazani sprzątali Tatry
Grupa 30 więźniów z Zakładu Karnego w Nowym Sączu wykonała na początku czerwca br. prace porządkowe na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w rejonie Łysej Polany i Morskiego Oka. Pilotażowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane z inicjatywy przedstawicieli służby więziennej oraz dyrekcji Parku. W projekcie uczestniczyli tylko więźniowie, którzy na co dzień są zatrudnieni poza zakładem karnym w tzw. systemie bez konwojenta. Celem projektu było również zapoznanie skazanych z zagadnieniami ochrony środowiska.
 
Zagraniczne wsparcie
Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz ambasador Norwegii J.E. Enok Nygaard podpisali 10 czerwca br. memorandum w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, na mocy którego trzy kraje Islandia, Liechtenstein i Norwegia przekażą Polsce środki w wysokości 578 mln euro. Aż 247 mln euro zostanie przeznaczonych na ochronę środowiska.
Dotychczasowa współpraca z Norwegią układała się pomyślnie. Wykorzystaliśmy już w 100% środki dostępne w minionych latach. Pula funduszy, którą mamy do wydania do 2016 r., jest o 50 mln euro wyższa niż poprzednia – powiedziała Elżbieta Bieńkowska. Nabory wniosków będą ogłaszane indywidualnie dla każdego obszaru tematycznego i mogą rozpocząć się w już pierwszej połowie 2012 r.
 
Pojemniki dla szczecinian
W Szczecinie rozpoczęła się realizacja programu „Masz ZUŻYTĄ ŚWIETLÓWKĘ? Wrzuć ją do kontenera z tym znakiem”. Pierwsze pojemniki na zużyte świetlówki zostaną umieszczone w budynku Urzędu Miasta. Kolejne pojawią się w wyznaczonych punktach dostępnych dla mieszkańców. Organizatorem programu jest ElektroEko O.O. ZSEE, które zobowiązało się do dostarczenia specjalnych pojemników, obsługi systemu zbierana ich zawartości, a następnie przekazywania zgromadzonych świetlówek do zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem. Ponadto dla mieszkańców miasta zostaną przeprowadzone akcje edukacyjne. Program jest realizowany od 2010 r., a jego efektem jest zainstalowanie ok. 1000 pojemników w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Krakowie.
 
Segregacja... naturalnie!
Podczas żarskiej edycji akcji edukacyjnej „... z natury segreguję!”, organizowanej przez Polski System Recyklingu O.O., ponad dwa tysiące dzieci poznawało zasady właściwej segregacji odpadów, uczestnicząc w konkursach, spotkaniach, przedstawieniach i wycieczkach. Uczniowie biorący udział w akcji przez dwa tygodnie zebrali ponad 17 tys. litrów (17 m3) odpadów opakowaniowych.Finałowej imprezie towarzyszyły występy artystyczne dzieci, animacje oraz konkursy przygotowane przez organizatorów.
 
W trosce o zasoby
Pod koniec maja br. Komisja Europejska wraz z Programem ONZ na rzecz środowiska (UNEP) przedstawiła dwa sprawozdania na temat konieczności radykalnej zmiany sposobu eksploatacji ograniczonych zasobów naturalnych. W pierwszym sprawozdaniu podkreślono fakt, iż tylko 18 typów metali jest poddawanych recyklingowi w ponad 50%, podczas gdy recykling niektórych metali stosowanych w nowoczesnych technologiach osiąga poziom ok. 1%. Drugie sprawozdanie dotyczyło konieczności oddzielenia wykorzystania zasobów naturalnych i jego wpływu na środowisko od wzrostu gospodarczego w celu uniknięcia globalnego niedoboru zasobów do 2050 r. W dokumencie przedstawiono ponadto trzy scenariusze naukowe dotyczące korzystania z zasobów w przyszłości. Sprawozdania wzywają również ustawodawców oraz decydentów do znalezienia sposobów na ograniczenie wykorzystania zasobów i zwiększenie stopnia recyklingu. Publikacja sprawozdań podczas Zielonego Tygodnia stanowi wstęp do przygotowywanego przez Komisję „Planu działania w zakresie Europy efektywnie korzystającej z zasobów”.
 
Upomnienie Polski
Komisja Europejska wzywa pięć państw członkowskich Bułgarię, Cypr, Estonię, Grecję oraz Polskę do przestrzegania dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów. Do 12 grudnia 2010 r. kraje członkowskie miały wprowadzić przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy. Ze względu na to, że nie zgłosiły Komisji wszystkich środków wykonawczych w podanym terminie, wystosowano do nich wezwanie do realizacji tego obowiązku. W związku z tym, że nadal nie przyjęto odpowiedniego prawodawstwa, Państwa członkowskie mają dwa miesiące na dostosowanie swojego prawa.
Zgodnie z nową polityką, w przypadku, gdy państwa członkowskie nie dokonały transpozycji prawodawstwa UE do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych przy pierwszym wniesieniu sprawy do Trybunału.
 
Kolejne spalarniowe umowy
Pod koniec maja br. zostały podpisane dwie umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów. Pierwsza umowa dotyczy projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, w którym rocznie będzie przetwarzanych 150 tys. Mg odpadów komunalnych. Wartość przedsięwzięcia to ponad 576 mln zł, natomiast kwota dofinansowania wyniesie 255 mln zł. Druga umowa została podpisana z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Zgodnie z założeniami, zakład ma powstać do końca 2014 r. i będzie przetwarzał 100 tys. ton odpadów rocznie. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 155 mln zł. Pierwsza umowa na dofinansowanie ze środków unijnych realizacji projektu instalacji termicznego przekształcania odpadów została podpisana w marcu br. dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Następnie w kwietniu sygnowano umowę w sprawie projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, którego najważniejszym elementem jest budowa nowoczesnej spalarni odpadów.
 
Rusz się!
Na wyprawę rowerową pod hasłem „Stop CO2. Rusz się” wyruszył 15 czerwca 2011 r. z Wrocławia do Brukseli Dominik Dobrowolski. Ma ona uświetnić prezydencję Polski w Unii Europejskiej oraz nagłośnić trzy podstawowe problemy (transport, odpady i energia) związane z emisją CO2.
Transport ponosi odpowiedzialność za 30% światowej emisji CO2 powstającej w wyniku działalności człowieka. Jedną z metod zmniejszenia emisji jest ograniczenie podróży samochodami i samolotami (szczególnie na krótkich dystansach). Dlatego częściej wybierajmy transport publiczny lub rower (szczególnie w miastach).
Tylko w Polsce w 2011 r. powstanie blisko 15 mln ton odpadów komunalnych. Aby rozwiązać problem z nim związany, musimy stosować zasadę 3R. Po pierwsze, należy ograniczać ilość powstających odpadów i unikać nadmiernie opakowanych produktów (reduce), gdyż zmniejszenie masy odpadów o 10% pomoże zredukować emisję CO2 nawet o ok. 600 kg rocznie na osobę. Po drugie, trzeba używać wielokrotnie i nie marnować przedmiotów (reuse). Po trzecie, należy pamiętać o segregowaniu odpadów (recycle). To właśnie zasady 3R! Kluczowe dla ograniczenia emisji CO2 jest oszczędzanie energii w domu, pracy, szkole, wszędzie tam, gdzie to możliwe. WWF policzył, że gdybyśmy wszyscy racjonalnie wykorzystywali energię w naszych domach, każdego roku moglibyśmy ograniczyć jej zużycie nawet do 20%, a zatem o 20% zmniejszylibyśmy emisję CO2.
 
Na podstawie stron internetowych kontenerart.pl, krakow.pl, mrr.gov.pl, nfosigw.gov.pl, sw.gov.pl, szczecin.pl oraz informacji Komisji Europejskiej opracowała Katarzyna Gorwa
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus