Wszystkie artykuły w kategorii: "Recykling odpadów"

Polecane artykuły:

Wykonanie obowiązku wynik(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Dyrektywa WEEE nakłada na państwa członkowskie, w tym Polskę, obowiązek selektywnego zbierania, odzysku oraz recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pod pojęciem sprzętu elektrycznego i elektronicznego są rozumiane te urządzenia, obojętnie jakiego przeznaczenia, dla których funkcjonowania potrzebna jest energia elektryczna pochodząca z sieci lub baterii. Zgodnie z zasadą „śmiecący musi płacić za usunię(...)
»

Istotne są skutki gospoda(...)

Z Tomaszem Podgajniakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska rozmawia Tomasz Szymkowiak Swoje życie zawodowe rozpoczynał Pan w administracji, potem było kilkanaście lat w biznesie, teraz znów w administracji. Dlaczego Pan się na to zdecydował? Finansowo na tym nie skorzystałem, nie ma co do tego wątpliwości. Przez znaczną część swojej kariery zawodowej zajmowałem się zagadnieniami systemowymi, jestem specjalistą w takich dziedzinach jak analizy ryzyka i wie(...)
»