Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Nowe standardy selektywne(...)

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych stanowi spore wyzwanie dla wielu gmin i związków międzygminnych, które przyjęły odmienny system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Od 1 lutego 2015 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 87). Na jej mocy min(...)
»

U progu zmian(...)

No i stało się. Zainicjowana wnioskiem legislacyjnym Komisji Europejskiej z 17 października 2012 r. debata na temat zmian w polityce biopaliwowej Wspólnoty dobiega właśnie końca. Podczas sesji plenarnej w Strasburgu 28 kwietnia 2015 r. Parlament Europejski przegłosował w ramach procedury drugiego czytania projekt dyrektywy zmieniającej dotychczasowe ramy prawne dla odnawialnych paliw transportowych w Unii Europejskiej do 2020 r. w kształcie uprzednio zatwierdzonym przez Radę UE podczas posied(...)
»