Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

OZE w odprowadzaniu lub o(...)

Do 2020 r. Polska ma obowiązek osiągnięcia docelowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie co najmniej 15%. Tak stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta to jedynie kontynuacja wysiłków prowadzonych na poziomie wspólnotowym, w celu promowania i upowszechniania zielonej energii w Uni(...)
»