Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Parki narodowe – przyroda(...)

Polska przyroda chroniona jest w ramach dziesięciu opisanych prawem form ochrony. Są to: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Wszystkie te formy wymienione są w art. 6 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zważywszy na „moc&rd(...)
»

Inwestycje(...)

RIPOK w Dzierżysławiu W Dzierżysławiu (woj. opolskie) 28 lutego br. została otwarta regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), która będzie obsługiwać cały południowo-wschodni region gospodarki odpadami w województwie. Zamieszkuje go ok. 300 tys. mieszkańców, wytwarzających ok. 90 tys. ton odpadów rocznie. Instalacja została przystosowana do mechanicznego przetwarzania łącznie maks. 120 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych wraz z frakcjami (...)
»