Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osady ściekowe w rekultyw(...)

Przepisy ustawy o odpadach i aktów do niej wykonawczych (zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Środowiska z 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami) przewidują, że dla określonych celów w działaniach związanych z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów możliwe jest wykorzystywanie innych odpadów, mające wówczas – w rozumieniu ustawy – charakter odzysku. Zostały one j(...)
»

Ochrona prawna zieleni, d(...)

Warunkowe zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów Artykuł 83 ust. 3 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.) przewidział możliwość udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, uwarunkowanego przesadzeniem lub nasadzeniem zastępczym. Ocena samego charakteru prawnego zezwolenia warunkowego jest dość prosta, ponieważ ze względu na sformułowanie art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, że „wydanie zezwolenia (...) m(...)
»