Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologistyka"

Polecane artykuły:

Biznes i nauka dla techno(...)

  W ostatnich latach przemysł związany z ochroną środowiska stał się bardzo ważnym segmentem gospodarki europejskiej. Znaczenie technologii prośrodowiskowych i ekoinnowacyjnych rośnie. Podejmowane są działania wspierające rozwiązania mniej uciążliwe dla środowiska. Przykładem takiej inicjatywy jest powołanie Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska (PPTŚ). PPTŚ jest organizacją ukierunkowaną na dostosowanie priorytetów badawczych Polski do potrzeb(...)
»

Finansowanie systemu wodo(...)

Problem finansowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych może być rozpatrywany z dwóch punktów widzenia – operacyjnego (krótkookresowego) oraz ekonomicznego (długookresowego). W pierwszym przypadku istotne są metody finansowania konkretnych zadań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, np. wymiany rur czy budowy oczyszczalni ścieków. W drugim – ważne jest zbadanie, jak koszty funkcjonowania takich przedsiębiorstw są w ostatecznym rozrachunku rozłożone pomiędzy budżet publicz(...)
»