Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przetwarzanie odpadów res(...)

Idea zrównoważonego i przyszłościowo zorientowanego rozwoju, do którego należy gospodarka odpadami, stanowiąca część obszaru związanego z gospodarką recyklingową, uchodzi w polityce światowej i opinii publicznej za sporną. Zadanie kluczowe dla zaistnienia zrównoważonego rozwoju należy do gospodarki odpadami. Zgodnie z nową dyrektywą ramową w sprawie odpadów w zakresie postępowania z nimi istotne jest zachowanie poniższej hierarchii dzi(...)
»

Konieczne są natychmiasto(...)

Po pierwsze, sprawa dotyczy rozszerzenia katalogu możliwości nieodpłatnego przekazania nieruchomości JST lub związkowi JST, potrzebnych do realizacji obiektów infrastruktury technicznej lub społecznej, przeznaczonych na inne cele publiczne niż wymienione w projekcie ustawy. Obecne ograniczenie tego zakresu do pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz zieleni publicznej wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania zmniejsza możliwoś(...)
»