Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Droga ku gospodarce o obi(...)

prof. SGH dr hab. Zbigniew Grzymała kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Gospodarka o obiegu zamkniętym to nowa idea, sięgająca do korzeni nauk ekonomicznych, sformułowanych przez ojca ekonomii – Adama Smitha, opierającego teorię wzrostu bogactwa narodowego lub, jak dziś zwykło się ten proces określać, wzrostu gospodarczego nie na pieniądzu, lecz na pracy. Oczywiście, w klasycznym ujęciu eko(...)
»

Podstawy kształtowania ta(...)

Nawet jeżeli w najbliższym czasie uda się zakończyć prace nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to trzeba będzie ją napisać od nowa. Tak sądzę, bo projekt nowelizacji wprowadza zmiany „kosmetyczne”, pozostawiając niemal niezmienione budzące szereg zastrzeżeń zasady stanowienia taryf, planowania inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz regulacji działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Zanim stw(...)
»