Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zrównoważone zarządzanie (...)

Projekt o akronimie CircUse (Circular land use management) – „Zarządzanie cyklicznym wykorzystywaniem terenów”, finansowany z funduszy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, to przedsięwzięc(...)
»

Dostęp do informacji o o(...)

O obowiązku udostępnienia informacji traktuje art. 3 pkt 14 ustawy o dostępie do informacji (DzU Nr 62, poz. 627 ze zm.). Teoretycznie wszystkie władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne są zobowiązane do udostępnienia informacji. Udostępnić informacje mogą: burmistrz, wójt, prezydent miasta, starosta, wojewoda, minister środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowiska. Do grupy tej należą także organy t(...)
»