Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Europejska Konwencja Kraj(...)

Natomiast zgodnie z postanowieniami art. 5 pkt 8 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.), przez ochronę krajobrazową rozumie się zachowanie cech charakterystycznych danego krajobrazu. Z zestawienia wymienionych przepisów wynika więc, że szeroko rozumiana zieleń miejska jest częścią składową krajobrazu. Można wręcz zaryzykować tezę, że bez zieleni nie sposób mówić o kompletnym krajobrazie. W związku z tym warto poświęcić trochę uwagi temu, jakie (...)
»

Zobowiązanie bez sankcji (...)

Ustawa o samorządzie terytorialnym nakłada w ramach zadań własnych gminy obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, w tym zaopatrzenia w media energetyczne, który uszczegóławia ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Ustawa zobowiązuje samorządy gminne do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. Jako inicjator tworzenia na swoim terenie sprawnie działającego systemu infrastruktury ene(...)
»