Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązki posiadaczy odpa(...)

Biorąc pod uwagę znaczny zakres obowiązków, jakie zapisy ustawowe nakładają na każdego posiadacza odpadów, istotną sprawą jest omówienie definicji wytwarzającego i posiadacza odpadu. Pozwoli to lepiej zrozumieć zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami. Wytwórcą odpadów – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach1, jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdy, kto przeprowadza wstępne prz(...)
»

W oczekiwaniu na Prawo wo(...)

Jak wynika z pisma z 13 października 2016 r., przedkładającego ostatni projekt tej ustawy, powstała rozbieżność między Ministerstwem Środowiska a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, związana z kwestią wykonywania praw właścicielskich w stosunku do wód będących śródlądowymi drogami wodnymi, a więc głównie rzek Wisły i Odry. W nowym projekcie ustawy te zagadnienia zostaną więc uregulowane. Nie jest to jednak aż tak istotne z punktu widzenia branży wodociągowo-kanalizacyjnej(...)
»