Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Opłaty taryfowe niezgodne(...)

Czy opłaty taryfowe są niezgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków? Do takiego wniosku doszedł ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 13 grudnia 2011 r., sygn. II Kr 1567/11. Sąd uznał, iż Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowad(...)
»

Gminna komisja urbanistyc(...)

W procedurze sporządzania gminnych aktów planowania przestrzennego bardzo ważną rolę odgrywa proces uzgadniania i opiniowania projektów tych aktów z właściwymi organami. Zapewnia to uwzględnienie specjalistycznych informacji w procedurach planistycznych, a w efekcie podnosi jakość planowania przestrzennego. Specyficznym organem doradczo-opiniującym jest gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna. Obowiązek uzyskania opinii i uzgodnień właściwych organów przy spor(...)
»