Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie wodami opadow(...)

Gdyby za podstawę wykładni mało przejrzystego prawa przyjąć wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, to każdą taryfę za wody opadowe, pozytywnie zweryfikowaną i zatwierdzoną przez władze gminne w trybie, jaki przewiduje ustawa, można uznać za nieważną. Taryfowe ceny za odwodnienie 1 m2 powierzchni obciążają kosztami dostawców ścieków opadowych, proporcjonalnie do ilości odprowadzanych ścieków. Jednak – w świetle interpretacji zapis&oacut(...)
»

Opłacalność inwestycji te(...)

Przedmiotem szczególnej troski autorów Ustawy z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu inwestycji termomodernizacyjnej (DzU nr 162, poz. 1121, z późn. zm.) były uwarunkowania ekonomiczne. Dbano o to, aby ustawowe zalecenia, prowadzące do intensyfikacji działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w mieszkalnictwie, były wspierane przez siły rynkowe, w jak najmniejszym stopniu obciążając budżet państwa. Ustawa, prócz bezpośrednich skutków rzeczowych, miała również kształtować nowy stosu(...)
»