Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sieci i przyłącza – balet(...)

Sieć stanowią: przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (art. 2. pkt 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne eksploatują urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, w tym sieci, wg zasad ustalonych przez g(...)
»

Projekt ustawy o partners(...)

W serwisie internetowym PIGO (www.pigo.org.pl) opublikowany został od dawna oczekiwany projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Dokument ten, zanim trafi do zatwierdzenia przez Radę Ministrów i dalej do sejmu, będzie przedmiotem konsultacji międzyresortowych i społecznych. W programie działań programowych Polskiej Izby Gospodarki Odpadami partnerstwo publiczno-prywatne stanowi jedno z naczelnych, niejako sztandarowych haseł, gdyż uznajemy, że dla stworzenia dobrych rozwiązań (...)
»