Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Złudne nadzieje(...)

Rada Ministrów 15 marca 2016 r. przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), w którym znalazły się przepisy o zleceniach in house. Na ostatnim etapie prac rządowych organizacje samorządowe, przy poparciu ministra środowiska, przeforsowały wykreślenie z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązku organizowania przez gminy przetargów na odbieranie/zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednak przywilej ten tylko pozornie prz(...)
»