Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Infrastruktura techniczna(...)

W nowej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nieco więcej uwagi niż w tej, która jeszcze obowiązuje, poświęcono systemom infrastruktury technicznej. Nie wydaje się jednak, aby – zgodnie z coraz częstszymi postulatami branżowych planistów - nowe przepisy spowodowały, że w studium i planach miejscowych będzie się teraz realizować zintegrowane planowanie wszystkich sieci inżynierskich, łącznie z miejskimi ulicami. Zakres zagadnień rozwiązywany w studiu(...)
»

List do redakcji(...)

Chciałabym się odnieść do artykułu dr. J. Jerzmańskiego „Gospodarka odpadami” opublikowanego w „Zeszytach Komunalnych” 1(13) 2004. Nie mogę się zgodzić z tezą, jakoby resort środowiska celowo zwlekał z wydaniem rozporządzenia w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne – na podstawie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach. Upoważnieniu zostało nadane obecne brzmienie tzw. ustawą czyszczącą, która weszła w życie 7 (...)
»