Punkty skupu złomu

wydany w Recykling – 2010-1
  DRUKUJ

W punktach skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych powszechnie prowadzona jest zbiórka odpadów metalowych od ludności oraz od firm zajmujących się rozbiórką konstrukcji metalowych. Utworzenie takiej placówki stanowi przedsięwzięcie proekologiczne.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko1, skup złomu zaliczany jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dlatego też wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia. Po jej uzyskaniu występuje się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i dopiero po jego zdobyciu można rozpo [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus