Odzysk odpadów na składowisku

wydany w Recykling – 2009-7
  DRUKUJ

W 2009 r. nastąpiła zmiana regulacji prawnych. Aktualnie obowiązuje nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Zmiana ta wprowadziła1, 2 konieczność zastosowania w procesie odzysku do wykonania warstwy izolacyjnej oraz do budowy tymczasowych dróg dojazdowych do składowiska wyłącznie odpadów o charakterze obojętnym z podgrupy 17 01 oraz gleby i ziemi z remontów dróg i poboczy z podgrupy 17 05, a także gleby i ziemi, w tym kamieni o kodzie 20 02 02. Obliguje to wszystkich zarządzających składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) do zmiany uzyskanych pozwoleń zinte [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus