Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Powstanie obowiązku podat(...)

Znowelizowana Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o podatku od towarów i usług1 weszła w życie 1 stycznia br. W wielokrotnie nowelizowanej ustawie w wersji obowiązującej od 1 stycznia br. wyeliminowano przepisy niezgodne z dyrektywą 112/2006/WE2 oraz implementowano przepisy dyrektyw 2008/8/WE3 i 2010/45/WE4. Zmiana przepisów dotyczy m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego w dodanym art. 19a w zakresie podatku VAT. Dotychczas(...)
»

Unieważnienie postępowani(...)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia chociażby jednej z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do przesłanek tych zaliczamy m.in. sytuację, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie jest to jednak taka sama kwota jak ustalona przez zamawiającego wartość zamówienia, ta bowiem odzwierciedl(...)
»