Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zielone parki przedsiębio(...)

 Nowatorskim pomysłem na ekologiczne zagospodarowanie terenów przemysłowych są zielone parki przedsiębiorczości. Łączą one cechy tradycyjnych parków przemysłowych z działaniami na rzecz ochrony środowiska.  Obecnie polskie firmy coraz częściej poszukują nowych technologii i procesów produkcyjnych po to, aby obniżyć koszty i zredukować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone środowisku. Połączenie innowacyjnych rozwiąz(...)
»

Woda a nasze zdrowie cz. (...)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU nr 203, poz. 1718), zwane dalej rozporządzeniem, zostało wydane na podstawie Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (DzU nr 72, poz. 747). Podobnie jak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, (...)
»