Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Biometan z biogazu(...)

Na przestrzeni ostatnich 15 lat pokonano aż trzy progi w mocach wytwórczych budowanych biogazowni, sprzężonych z elektrociepłowniami na bazie odpadów i surowców przemysłu rolno-spożywczego. Trochę historii Na przełomie lat 80. i 90. tych minionego wieku typowe biogazownie o mocach 15-50 kWel w Unii Europejskiej budowali z reguły sami rolnicy. Pod koniec lat 90. zaczęt(...)
»

Największe ekologiczne wy(...)

Uchwała Wielkopolskiego Sejmiku Samorządowego, stanowiąca obowiązujący akt prawa miejscowego, wskazała MZGOK w Koninie jako Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu VIII. MZGOK jest przygotowany do wypełnienia tej funkcji. Poza składowiskiem z systemem odgazowania i produkcją energii elektrycznej, sortownią oraz placem kompostowania jako jedyna w kraju buduje na swoim terenie zakład termicznego u(...)
»