Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Trudno o uniwersalne rozw(...)

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897) wprowadziła do ustawy o odpadach definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), wyszczególniając wśród tego typu obiektów m.in. instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz instalacje zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (MBP).(...)
»

Kary pieniężne w ustawie (...)

  W drugiej części artykułu przedstawione zostaną postaci deliktów, jakie zostały wyodrębnione przez ustawodawcę w art. 79c ust. 3 ustawy o odpadach.   Delikty administracyjne, wynikające z art. 79c ust. 3 ustaw o odpadach, mogą być popełnione w następujących postaciach: niewykonania obowiązku, nieterminowego wykonania obowiązku oraz wykonania obowiązku niezgodnie ze stanem rzeczywistym.   Niewykonanie (...)
»