Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paragrafy pod lupą(...)

Zagadnienia poruszone w artykule w szczególności dotyczą próby interpretacji treści art. 2 pkt 5 oraz art. 31 Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1 (u.z.w.o.ś.). Według art. 2 pkt 5 u.z.w.o.ś., przyłącze kanalizacyjne obejmuje odcinek przewodu łączącego wew. instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, lic(...)
»

Prewencja ekologiczna(...)

Prewencja łac. praeventio zapobieganie lub z łac. praevenire wyprzedzić, zapobiec to zapobieganie, oddziaływanie na społeczeństwo i uświadamianie, że żadne popełnione wykroczenie lub przestępstwo nie pozostanie bezkarne. Jest to więc kształtowanie właściwych postaw wobec prawa, informowanie o tym, co jest dozwolone i zabronione. Jak przyznaje w jednym z artykułów listopadowego wydania „Recyklingu” Marek Sobiecki – dyrektor departamentu gospodarki odpadami w Mini(...)
»