Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zatwierdzanie taryf, czyl(...)

Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. nowelizująca ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie procedury zatwierdzania taryf wprowadziła kilka istotnych zmian, komentowanych szeroko na łamach prasy branżowej i samorządowej. Kontrowersyjnych kwestii jest kilka. Kompetencja rady do odmowy zatwierdzenia taryf Jedną z nich jest przyznanie wprost radzie gminy uprawnienia do odmowy zatwierdzenia taryf ze względu na ich niezgodność z przepisami (...)
»

Przestrzeń przyjazna przy(...)

Skuteczna ochrona przyrody nie polega tylko na wyznaczaniu obszarów chronionych, lecz zależy także od wielu działań podejmowanych poza nimi, przez różne instytucje i osoby – m.in. władze samorządowe, przedsiębiorców i deweloperów, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz samych mieszkańców. Tworzenie nieprzepuszczalnych powierzchni (budowa dróg, parkingów, chodników czy budynków), szczelne grodzenie działek, stosowanie środków ochrony roślin i nawozów szt(...)
»