Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązki przedsiębiorców(...)

Nasz kraj prowadzi negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jednym z warunków stawianych państwom kandydującym jest spełnienie określonych standardów i norm ochrony środowiska oraz wprowadzenie do krajowego ustawodawstwa ramowych dyrektyw obowiązujących kraje członkowskie, w tym dyrektywy 94/62/EC dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych, przyjętej przez Parlament Europejski 31 grudnia 1994 r. (...)
»

Selektywna zbiórka odpadó(...)

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Krakowie są miejscami, gdzie każdy mieszkaniec miasta może nieodpłatnie oddać odpady problemowe. Zaliczane są do nich odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, tj. farby, lakiery, baterie, świetlówki, gruz i opony, a także surowce wtórne, czyli papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe. Można także zostawić przeterminowane odczynniki fotog(...)
»