Wszystkie artykuły w kategorii: "Listy do redakcji"

Polecane artykuły:

Aspekty środowiskowe w dy(...)

Jednym z podstawowych zadań Dyrektywy 2003/54/EC z 26 czerwca 2003 r., dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 96/92/EC, jest wprowadzenie w krajach unijnych liberalizacji na rynku energii elektrycznej. Wprowadzanie do energetyki zasad konkurencji wiąże się z realizacją postanowień zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Przyznanie odbiorcom prawa do wyboru dostawcy energii elektrycznej jest niezwykle ważnym el(...)
»

Wspólnie o opłatach prod(...)

Temat organizacji krajowego systemu odzysku i recyklingu opakowań jest wciąż aktualny. Pomimo wielu działań w tym zakresie, pozostaje jeszcze wiele niejasności oraz spraw wymagających naprawy. Dlatego Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A., pod patronatem miesięcznika „Recykling” zorganizowały seminarium pt. „Opłaty produktowe – bilans 2002 roku”, (...)
»