Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

Składanie wniosku o przedłużenie taryfy Artykuł 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stanowi: „Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok”. Oznacza to, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może wnioskować o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf(...)
»

Informator(...)

Lokalizacja wybrana Hanna Trojanowska, pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, poinformowała 16 marca br., żepierwszą rekomendowaną przez ekspertów lokalizacją pod budowę elektrowni jądrowej jest Żarnowiec. Kolejne, równorzędne propozycje to Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto. Ostatecznego wyboru lokalizacji dokona po przeprowadzeniu szczegółowych badań inwestor – Polska Grupa Energetyczna.   (...)
»