Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od planu do projektu(...)

Konsultacje społeczne Obraz konsultacji społecznych w Polsce jest czarno-biały. Najczęściej sięga się do nich w obliczu kryzysów, wybuchu konfliktów społecznych czy energicznego protestu mieszkańców lub organizacji pozarządowych bądź w obliczu zagrożonych interesów inwestorów. W każdym takim przypadku mamy do czynienia z ujawnianiem się grupy społecznej, której interesy w jej rozumieniu są naruszane przez np. miejscowe plany zagospodarowania czy wydane decyzje i pozwolen(...)
»

Zwolnienia z opłat(...)

Ustawa o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880, ze zm.) w art. 86 ust. 1 przewiduje kilkanaście wypadków, w których następuje zwolnienie z obowiązku poniesienia opłaty za usunięcie drzew i krzewów. Zwolnieniu podlegają drzewa i krzewy, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie w związku z celami niezwiązanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ten wyjątek ma charakter podmiotowo-przedmiotowy i oznacza, że podmiot inny niż osoba fizyczna nie korzysta ze zwolnienia(...)
»