Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paliwa i energia(...)

Konferencja Paliwowo-Energetyczna Polskiej Izby Paliw Płynnych 2008 „Paliwa i energia ze źródeł ropopochodnych i odnawialnych” odbyła się 20 listopada 2008 r. w Warszawie. Uczestników spotkania powitała Halina Pupacz, prezes Izby. Część pierwszą – „Funkcjonowanie i bezpieczeństwo rynku paliwowego i energetycznego” – otworzyła prelekcja, którą wygłosił Maciej Kalicki, dyrektor Departamentu Ro(...)
»

Wątpliwości wokół selekty(...)

Przepisy konstruujące wymagania dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zawierają błąd legislacyjny. Ponadto pojawia się w nich wiele wątpliwych zapisów. Czego one dotyczą? Obowiązujące postanowienia ustawy o odpadach (Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2016 r. poz. 1987; dalej: ustawa o odpadach) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – DzU z 2017 r. po(...)
»