Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zakres regulaminu(...)

Artykuł dotyczy przedmiotowego zakresu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Komentarz do tez wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 września 2013 r. ( sygn. akt IV SA/Po 425/13)1. Orzeczenie Orzeczenie zawierało następujące tezy: gmina nie ma kompetencji do określenia przesłanek negatywnych, tzn. odmowy przyłączenia nieruchomości do sieci; kwestie trwałości umowy powinna rozstrzyga(...)
»

Nowe przepisy(...)

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi Wodę uznaje się za przydatną do spożycia, jeżeli spełnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne, a także dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne oraz chemiczne, dotyczące dopuszczalnej zawartości chloru wolnego, sumy chloranów i chlorynów oraz ozonu. Po siedmiu miesiącach oczekiwania pod koniec marca br. Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie w sprawie jakości wody prz(...)
»