Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Selektywna zbiórka odpadó(...)

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Krakowie są miejscami, gdzie każdy mieszkaniec miasta może nieodpłatnie oddać odpady problemowe. Zaliczane są do nich odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, tj. farby, lakiery, baterie, świetlówki, gruz i opony, a także surowce wtórne, czyli papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe. Można także zostawić przeterminowane odczynniki fotog(...)
»

Charakterystyka energetyc(...)

Przestrzeganie ustaleń dyrektyw Unii Europejskiej wynika z zobowiązań ogólnych Polski, tj. art.226 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do 4 stycznia 2006 r. państwa członkowskie UE zobowiązane były, zgodnie z ustaleniami art. 15 dyrektywy 2002/91/WE, przygotować system prawny całościowo i terminowo ją wdrażający. Niestety, nie udało się w Polsce zakończyć działań legislacyjnych na czas, z czego już zaczęliśmy się tłumaczyć w Brukseli. Strona polska z końcem grudnia 200(...)
»