Wszystkie artykuły w kategorii: "Spektrum"

Polecane artykuły:

Ułatwić osiągnięcie celu (...)

Nowa dyrektywa 2009/28/WE dotycząca promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych wychodzi na przeciw potrzebom polityki energetycznej Unii Europejskiej. Udział energii z OZE w całkowitym zużyciu brutto w UE-27 ma wynieść nie mniej niż 20% w 2020 r. Z przedstawionych w dokumencie działań wynika, że każde państwo członkowskie musi przedłożyć Komisji Europejskiej Krajowy Plan Działań dla Rozwoju Energii ze Źródeł Odnawialnych (NREAP – National Renewable Energy Action (...)
»

Model regulacji rynku wod(...)

Od dłuższego czasu w Polsce trwa dyskusja nad modelem regulacji cen usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Jej efektem są propozycje różnorakich rozwiązań. Na konflikt interesów pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym w zakresie regulacji cen za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zwraca uwagę w swoim raporcie pt. „Kierunki ochrony konkurencji i ko(...)
»