Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Ograniczenie odpływu wód (...)

Od początku lat 90. następuje istotny spadek zapotrzebowania we wszystkich grupach odbiorców. W polskich gospodarstwach domowych zużycie wody wzrastało z 400 hm3 w 1960 r. aż do 1900 hm3 w latach 1990-1992,  a  więc średnie jednostkowe zapotrzebowanie wynosiło 200-350 dm3/dM. Po tym okresie obserwowany jest stopniowy spadek zużycia wody, spowodowany przede wszystkim masową instalacją wodomierzy u odbiorców indywidualnych, rosnącymi cenami wody i ście(...)
»

Zezwolenie na odbiór odpa(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 78) przyniosła zmianę nazwy i zakresu podstawowej decyzji administracyjnej, jaką było zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obecnie dotyczy to tylko odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pozostały natomiast niezmienione ogólne zasady wydawania tych zezwoleń - ustalone nowelą z 2001 r. (DzU nr 100, poz(...)
»