Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Audyt energetyczny na poz(...)

Jednym z działań niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarki europejskiej są audyty energetyczne. Artykuł 8 dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE) zaleca: Państwa członkowskie stwarzają warunki umożliwiające wszystkim końcowym odbiorcom energii dostęp do audytów energetycznych wysokiej jakości, które są opłacalne […]. Ustawa o efektywności energetycznej z 2016 r. wprowadziła do(...)
»

Opłata planistyczna i kon(...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może mieć różne skutki. Na ten instrument zarządzania przestrzenią trzeba patrzeć m.in. z perspektywy możliwych skutków finansowych. Plan bowiem może doprowadzić zarówno do podwyższenia, jak i do obniżenia wartości nieruchomości. W tym drugim przypadku właściciele nieruchomości mogą kierować do gminy roszczenia odszkodowawcze. Natomiast gdy wartość nieruchomości wzrasta, to gminy (konkretnie ich organy wykonawcze) mogą (...)
»