Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w polskim prawie z(...)

Zamówienia publiczne wiążą się z tą sferą działalności państwa, która polega na nabywaniu dóbr, usług i robót budowlanych, a z uwagi na wartość zawieranych umów stanowią istotny element wspólnego rynku. Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska, podobnie jak wiele innych państw, traktowała zamówienia publiczne po części jako instrument dla wzmacniania własnego rynku i krajowych przedsiębiorców. Wyrazem instrumenta(...)
»

Społeczne aspekty segrega(...)

Segregacja odpadów u źródła to niezwykle skomplikowany i wieloaspektowy proces. Jego jakość i zasięg są uzależnione od warunków społecznych, w których wprowadza się tego typu rozwiązania, ale także od prawidłowej diagnozy procesów społecznych mających wpływ na postawy w tym zakresie. Ogólne uwarunkowania społeczne, wynikające z historii i poziomu rozwoju społeczeństwa, w Polsce wydają się wyjątkowo niekorzystne. Cechują się silnym, międzypokoleniowym zakorze(...)
»