Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Komunalne osady ściekowe(...)

Komunalne osady ściekowe zostały zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) jako pochodzący z oczyszczalni ścieków osad zarówno z komór fermentacyjnych, jak i z innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych. Należy z całą stanowczością stwierdzić, że komunalne osad(...)
»

Ku rozwojowi(...)

Problemy związane z procesem przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przy udziale funduszy unijnych dotykają wielu beneficjentów. Brakuje nam solidnej i rzetelnej wiedzy w tej mierze, by nie popełniać błędów stricte proceduralnych. Musimy również dokonać bieżącej oceny sytuacji pod względem prawnym i formalnym oraz opracować strategie przygotowania tych inwestycji i konkretnych rozwiązań systemowych. Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych(...)
»