Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kim jesteśmy, jak działam(...)

Ile jest podmiotów gospodarczych zajmujących się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Jak wyglądają zatrudnienie i wynagradzanie w tych podmiotach?  Niniejszy artykuł został sporządzony na podstawie danych zawartych w „Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego 2016”. Podmioty gospodarcze   Pobór, uzdatnianie i dos(...)
»

Najniższa cena jako kryte(...)

Współczesna gospodarka oraz nieustannie pogarszający się stan środowiska naturalnego w UE wymusiły przyjęcie tzw. Strategii Lizbońskiej. Określa ona m.in. dyrektywę elektryczną, w której ustanowione są wspólne dla wszystkich członków UE reguły w odniesieniu do produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. (...)
»