Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady azbestowe - proced(...)

Stwierdzony w latach 80. szkodliwy wpływ azbestu na zdrowie człowieka spowodował konieczność prawnego uregulowania problemów związanych z produkcją, użytkowaniem i likwidacją wyrobów zawierających azbest. W Polsce pierwszym takim aktem była Ustawa z 17 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Kolejne akty prawne (w chwili obecnej jest ich kilkanaście) w formie ustaw lub zarządzeń przyniosły uszczegółowienie wymagań i zasad postępowania. Wymogi technic(...)
»

Problematyka prawna odpro(...)

Stosownie do art. 3 pkt. 38c Ustawy z 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2006 r. nr 129, poz. 902) do ścieków zalicza się m.in. wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Każdy podmiot ko(...)
»