Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone złoto (...)

Nowe propozy​cje zmian w ramowej dyrektywie odpadowej wskazują kierunek działań w zakresie maksymalnej efektywności zasobowej. Zakładają one zgodny z hierarchią postępowania z odpadami wysoki odzysk materiałowy strumieni odpadów podlegających recyklingowi i kompostowaniu. Podobnie ujęto to w zatwierdzonym już dwa lata temu Siódmym Unijnym Planie Działań w Zakresie Środowiska. W gospodarce odpadami biodegrad(...)
»

Przykład gdański(...)

Gospodarka wodami opadowymi Gdańsk należy do miast, w których obowiązki zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków, wynikające z ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 664, ze zm.) są realizowane poprzez spółki prawa handlowego. Żadna z opinii prawnych nie (...)
»