Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skarga do sądu(...)

Na wyrok oraz postanowienie zespołu arbitrów, kończące postępowanie odwoławcze, przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 4 działu VI ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) nie stanowią inaczej. Skargę, niezależnie od wartości przedmiotu sporu, wnosi się do sądu okręgowego właśc(...)
»

Biogazownie dla Pomorza (...)

Energetyka rozproszona oparta na wykorzystaniu biomasy, wiatru i promieniowania słonecznego jest szansą na rozwój regionów północnej Polski. Pomorze Gdańskie importuje ponad 90% energii elektrycznej z innych regionów kraju, a bezpieczeństwo energetyczne regionu dalekie jest od stanu pożądanego. Ponadto zielona energetyka może stać się motorem gospodarczym słabiej zaludnionych regionów Pomorza. Jedną z rozważanych opcji energetyki jest rozw&oacu(...)
»