Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od dostępu do upoważnieni(...)

Czy pracownicy zatrudnieni w zakładzie usług komunalnych powinni posiadać upoważnieniedo przetwarzania danych osobowych? Tak, gdyż wymagają tego przepisy ustawy oochronie danych osobowych. Artykuł 37 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.oochronie danych osobowych przewiduje, że do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Przepis ten nie dopuszcza żadnych wyłączeń, dlatego też po(...)
»

Standardy to nie kłopot(...)

Od wejścia w życie w 2013 r. reformy „czystościowej” gminy miały pewną dowolność w wyborze sposobów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Dlatego często kierują się czynnikami ekonomicznymi, a także podporządkowują zbiórkę instalacjom RIPOK znajdującym się w ich regionie. Czy nałożone ustawowo standardy selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów uporządkują system, czy sprawią kłopot niekt(...)
»